Øk innsatsen for inkludering av ungdom som står utenfor arbeidslivet!

Hilde Holtesmo

-De siste årene er det blitt opprettet en rekke nye tiltaksplasser, lærlingetilskuddet er økt, det er opprettet ungdomsteam hos NAV og innført aktivitetsplikt. Det virker ikke! Det er for fragmentert, for kortvarig og for mange aktører i markedet, sa Holtesmo til  landsstyremøtet i dag. -Det er for mange aktører i markedet. Det er nå 75.000 unge brukere i NAV.  Næringslivet har en sterkere tradisjon på å inkludere til ordinært arbeid enn det offentlige hittil har gjort. Stat, fylkeskommunene og kommunene har en jobb og gjøre.

Et verdigere liv for den enkelte og lønnsomt for samfunnet.

-Ungdom  trenger mer støtte for å komme ut i varig arbeid. En  ungdom som er utenfor arbeidslivet hele livet koster samfunnet 12 millioner kroner.  Kostnaden er mye større ved å la en ungdom bli stående utenfor arbeidslivet enn å bruke det det koster for å gi ungdommen tilstrekkelig individuell støtte for å komme ut i varig ordinært arbeid.  Arbeiderpartiet må ta ansvar for å skape ordninger som fører til kvalifisering og til ordinært arbeid i hver eneste kommune der vi har posisjon for å inkludere unge i arbeidslivet, sa Holtesmo.

Økt innsats for inkludering av ungdom.

Årsmøtet i Oppland Arbeiderparti gjorde vedtak for økt innsats for inkludering av ungdom som står utenfor arbeidslivet. "Innsatsen må styrkes og se på ulike løsninger som bør føre frem til kvalifisering og/ eller ordinært arbeid. Mange kommuner mangler nødvendig bemanning innenfor helse og omsorg. Liten bemanning og travel hverdag for ansatte, kan føre til at det å være en samtalepartner med de eldre, aktivisere dem ved blant annet å gå turer blir nedprioritert. Oppland Arbeiderparti mener at det bør etableres prøveprosjekter der ungdom kan bidra til å øke aktivitetsnivået i eldreomsorgen. Et slikt prosjekt skal ikke gå utover bemanningen ellers på institusjonene. Inkludering av ungdom må komme i tillegg til ordinære ansatte og ikke istedenfor. Ved etablering av prøveprosjekt, må det kontrolleres at prosjektdeltakere er egnet, slik at det ikke går utover kvaliteten eller tilbudet til de eldre. Målet for prosjektet må være at ungdom får arbeid og eldre får økt livskvalitet."