Nominasjon fylkestingsvalget 2019.

Hedmark og Oppland Arbeiderparti klar med historisk nominasjon i Innlandet. Even Aleksander Hagen og Kjerstin Lundgård topper listeforslaget.

Listetopper 2019

Kjerstin Lundgård og Even Aleksander Hagen

En felles nominasjonskomiteen i Hedmark og Oppland Arbeiderparti har i høst ferdigstilt sitt forslag til felles valgliste for fylkestingsvalget 2019. Etter innledende nominasjonsmøter i hvert fylkesparti, har felleskomiteen gjennom flere møter kommet fram til en liste der alle regioner i de to fylkene er representert.

-Det er første gang Arbeiderpartiet går til valg med en slik felles liste for fylkene våre, og dermed har også nominasjonsprosessen vært preget av nybrottsarbeid, sier komiteleder Ingvar Midthun. –Årets nominasjonsarbeid har handlet om hvordan vi tar vare på partiets rolle som tradisjonsbærere og toneangivende politisk kraft i vår landsdel, og det handler om hvordan vi sammen skal fornye og utvikle mange våre lokalsamfunn i Oppland og Hedmark.

-Nominasjonsprosessen i Innlandet har vært en formidabel oppgave, som også har krevd betydelig evne til samarbeid og samspill over kommune- og regiongrenser. I enda større grad enn før har Arbeiderpartiet sett på helheten i vårt nye og store fylke. Vi har i mindre grad enn før fokusert på enkeltkommuner, og i større grad tatt hensyn til regioner og større områder når geografiske hensyn er vurdert.

-Nominasjonsprosessen har vært krevende og inspirerende for komiteen over flere uker, og det er i stor grad enstemmighet om lista slik den nå foreligger i vedlegget til denne pressemeldingen. Nominasjonskomiteen mener lista samlet sett gjenspeiler en god geografisk fordeling av våre kandidater, og med en god kjønnsbalanse. Det er også bred aldersspredning og bred erfaringsbakgrunn blant listekandidatene.

-Når nominasjonskomiteen legger fram denne lista til nominasjonsmøtet 24.november, vil vi vektlegge helheten i forslaget, sier Ingvar Midthun. –Dette handler ikke om matematikk og kabaler der alle får sin plass basert på historiske tradisjoner og tekniske løsninger.

Dette handler om at vi sammen bygger det beste laget av tillitsvalgte for et nytt fylke og et nytt fylkesparti, og at vi nå går til valg med det beste laget i Innlandet.