Økt innsats for flere faglærte

- Det utdannes i dag for få fagarbeidere. For få ungdommer velger yrkesfaglige program i den videregående skolen. Frafallet i videregående skole er særlig stort blant elevene i yrkesfaglige utdanningsprogram. Samtidig mangler det læreplasser. Ikke minst gjelder dette i offentlig sektor. Resultatet av dette er at det utdannes for få fagarbeidere, sier Tore Hagebakken.

original_1478640984_0619981

Oppland Arbeiderparti er opptatt av å utdanne flere fagarbeidere, og mener innsatsen for å få dette til må økes. Fylkespartiet har vedtatt en uttalelse som skal følges opp av våre tillitsvalgte:

-Norge trenger kompetente og selvstendige fagarbeidere skal vi sikre fortsatt gode tjenester i både offentlig og privat sektor, øke verdiskapninga og styrke konkurransekraften og evnen til omstilling i et internasjonalt marked.

Effektene av mangelfull satsing på yrkesfag og fagarbeideren merkes i norsk arbeids- og næringsliv. Innsatsen må derfor forsterkes.

Kommunene må ta et større ansvar i rekruttering av lærlinger og utdanning av fagarbeidere. Flere ungdommer vil velge en yrkesutdanning viss tilbudet av læreplasser i kommunene økes.

Oppland Arbeiderparti vil oppfordre kommunepartiene til:

1. Kommunene skal være aktive pådrivere i arbeidet med samfunnskontrakten for flere læreplasser. Det settes måltall for antallet løpende lærekontrakter i alle kommunene i Oppland. Antall lærekontrakter bør vedtas i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. KS-målsetting om 2 lærlinger pr 1000 innbyggere er å anse som en minstestandard som senest skal nås innen 2020. I kommuner som i dag har mindre enn 2 lærlinger per 1000 innbyggere, vedtas det en forpliktende opptrappingsplan. Kommunene bør slutte seg til opplæringskontorene og oppfordre næringslivet lokalt til det samme. For mange kommuner vil ikke et slikt måltall være tilstrekkelig til å dekke kommunens framtidige arbeidskraft- og kompetansebehov. Kommunene må satse mer på egenrekruttering og intensivere sitt arbeid med å ta inn flere lærlinger utover det som er minstestandarden for å møte behovet for faglærte medarbeidere. Det bør tilstrebes at kommunene tilbyr fast arbeid til flest mulig av de som består fagprøven.

2. Godkjente lærebedrifter som har lærlinger prioriteres ved kjøp av varer og tjenester og offentlig anbudsrunder.

Oppland Arbeiderparti vi arbeide for at Oppland fylkeskommune:

1. Videreutvikler ordningen med yrkesfaggaranti og yrkesfagmotivatorer for å sikre et attraktivt yrkesfagtilbud i videregående opplæring i Oppland.

2. Fortsetter tilpassinga av yrkesfaglige utdanningsprogram til etterspørselen i arbeidsmarkedet for å forebygge at ungdom utdannes til arbeidsledighet.

3. Oppland fylkeskommune skal ha ambisiøse mål i sin virksomhet for inntak av lærlinger.

4. I arbeidet med regional plan for kompetanse må det helhetlige skoleløpet være helt sentralt.

Offentlig sektor på alle tre forvaltningsnivåer må strekke seg langt for å bidra til og sikre nok læreplasser. Det gjelder i høy grad også statlige virksomheter, som eksempelvis – og ikke minst – sykehussektoren.