Ingen skal stå utenfor – alle skal med

- Arbeiderpartiet er villig til å investere i fellesskapet framfor å gi skattekutt til de som har mest fra før. Den blåblå regjeringa fører en politikk som skaper større forskjeller. Det er særlig ungdommen som taper på regjeringas politikk. «I skolen skal man trede varsomt, for der bliver mennesker til» sa H.C Andersen. Fellesskolen er vårt alternativ til dagens forskjellsskole, sier Hilde Holtesmo, nestleder i Oppland Ap.

original

- Den senere tid har vi sett dokumentasjon som viser hvordan barn tilegner seg kunnskap, husker kunnskapen og bruker den. «Vi vet at elever er ulike og at de lærer forskjellig», konstaterer lærer Håvard Tjora. Jeg mener skolen må ta en ny retning, det er på tide at vi tar innover oss denne ulikheten blant elevene våre.

Resultater i skolen blir målt i det vide og breie. Det er nasjonale og internasjonale målinger, hvor vi måler oss mot land som likner på oss, og land som ikke likner på oss. Kvalitet lar seg ikke måle bare i nasjonale prøver og PISA-rangeringer. Jeg mener at kvalitet barns skolegang handler om langt flere faktorer.

Våre barn trenger en barnehage som gir omsorg, beskyttelse og rom til å lære, og en skole der barn skal føle mestring, inkludering, trygghet og tillit. Disse faktorene er viktig for at barnet skal få vokse opp med en følelse av tilhørighet og bli en del av fellesskapet.

Teoretisk læring gir utbytte i dagens skole. Praktisk læring er det lite av før du eventuelt velger et yrkesfaglig utdanningsløp. Den praktiske læringsarenaen er marginalisert i dagens skole, og det lønner seg ikke å være en elev som lærer best ved å jobbe med henda. Dette vil vi i Arbeiderpartiet gjøre noe med.

Det er for lite praktiske, estetiske og kreative fag i skolen. Vi hører om barn som mister motivasjon for skole og lekser allerede på småskoletrinnet, de detter ut på ungdomstrinnet og det fører til igjen til frafall i videregående skole. På landsbasis slutter hver sjette elev før de har fullført videregående.

I Oppland ligger vi på landsgjennomsnittet for antall elever som gjennomfører videregående skole. Dette er ikke bra nok. Skal flere av våre elever ha mulighet til å fullføre sin utdanning trenger vi flere lærere, flere læreplasser og tidlig innsats.

Det er viktig å få satt inn tiltak så tidlig som mulig for de som har behov for dette. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at den største tyngden av hjelp settes inn sent. I 2012 hadde 4,3 prosent av elevene på 1. trinn og 11,6 prosent av elevene på 10. trinn spesialundervisning.

Jeg finner støtte i forskning på at det kan stilles spørsmål til måten spesialundervisningen brukes og organiseres på. Det kan være slik at spesialundervisning bidrar til segregering av elever. Jeg mener flere skoler kunne ha bragt disse elevene lenger med tilpasset opplæring enn med spesialundervisning. De skolene som har lyktes med å heve kvaliteten på den ordinære opplæringen har minsket behovet for spesialundervisning, dette må vi lære av og ta innover oss.

Arbeiderpartiet vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti tidlig i skoleløpet. Alle barn skal sikres den hjelpen de trenger for å lære seg disse grunnleggende og nødvendige ferdighetene. Arbeiderpartiet sin garanti skal sikre at alle elever har et noe mer likt utgangspunkt etter de første skoleårene.

Arbeiderpartiet mener vi trenger et helhetlig kunnskapsløft. Dette er investering i Norges og Opplands framtidige innbyggere og arbeidsstyrke. Det er et paradoks at samtidig som Høyre snakker om endringskraft og innovasjon, går kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inn for et skolesystem som er så lite framtidsretta.

Det er godt dokumentert at unge uten utdanning både har større problemer med å komme ut i og å stå i arbeid. De tjener også mindre enn jevnaldrende som har fullført utdanning. Konsekvensene av manglende eller lav arbeidsdeltakelse er blant annet dårligere mulighet for økonomisk selvforsørgelse. Dette betyr både økt belastning på offentlige trygde- og stønadssystemer, men også dårligere forutsetninger for den enkelte når det gjelder deltakelse i samfunnet og problemer med å etablere seg på boligmarkedet.

Tall fra SSB viser økende ledighet og at den sterkeste økningen er blant personer under 30 år. At unge er de som særlig rammes av arbeidsledighet er kjent, i Norge står nå 70 000 unge utenfor arbeidslivet. En studie fra Frisch-senteret viser at lange perioder uten verken skole eller jobb virker selvforsterkende, og at sannsynligheten for å vende tilbake til skole eller arbeidsliv faller med den tiden man har stått utenfor.

Det er viktig å inkluderer alle i fellesskapet, gjerne allerede fra før barnet er født. For eksempel i Skien følger de opp vordende familier fra dag én. Jeg tror de tør å gjøre noe riktig. Familiebakgrunn og familiens økonomi har stor betydning. Ungdom som har foreldre med lang utdanning og høy inntekt har langt flere muligheter enn andre. Dette kan vi ikke akseptere, og derfor vil Arbeiderpartiet fortsatt kjempe for et samfunn med like muligheter for alle. Da inkluderer vi alle i fellesskapet, sier Holtesmo.