Forutsigbarhet, rettferdighet og kvalitet i videregående skole

Stykkpris i videregående skole er blitt historie. Vi har fått en modell som sikrer forutsigbarhet, rettferdighet og kvalitet i alle ledd. Det har elevene og skolene våre fortjent. Det er de vi vedtar god skolepolitikk for, sier leder av komitè for opplæring og kompetanse Anne Lise Marstein.

original_1478640979_313845

Anne Lise Marstein la i fylkestinget vekt på at flertallets modell er basert på en viten om framtidens utfordringer; et framtidsperspektiv med en reell elevtallsnedgang på 500 elever fram mot 2024 som vi vet vil ramme videregående opplæring i Oppland hardt. Og ulikt. De store skolene vil få en vekst, de små skolene (og majoriteten) det motsatte, og det vil særlig ramme distriktene.

-I arbeidet med å finne en alternativ modell til det fylkesrådmannen hadde innstilt på, ble det avgjørende for oss å se på en mer forutsigbar og rettferdig modell som ivaretar alle de videregående skolene i Oppland ut fra vedtatt dimensjonering og kvalitet.

Det er viktig i et regionalpolitisk perspektiv, uansett region.

Det er kanskje ikke viktigst for de skolene som får en reell tilvekst av elever, men derimot for de skolene som får en reell elevtallsnedgang og som samtidig skal tilby en opplæring av høy kvalitet. Det er like viktig for alle elever, uansett hvilken skole de sokner til

Innstilt modell er også basert på at en klasse koster det den koster, uansett hvor mange elever det er i den. Som en viktig faktor

-Den er nesten like enkel som det kan høres ut som:

Kort fortalt er modellen kun basert på to forhold - basistilskudd og korrigeringstilskudd. I basistilskuddet vil alle de faktiske utgiftene til drift ligge fordelt per skolested, basert på KOSTRA, inkludert undervisningskostnaden, som betyr lærerkostnad og alt materiell/spesialutstyr per utdanningsprogram.

Den siste posten i basistilskuddet kaller vi klassetildeling, og det er det som er det nye med vår modell. Det betyr at alle skolene vil få lik dekning og slik få dekket alle sine faktiske klasseutgifter per program som bestemmes igangsatt.

For spesielle tilbud og programområder med små klasser, kommer korrigeringstilskuddet inn som en finansieringsfaktor. Korrigeringstilskuddet skal brukes til dekke opp alle forhold som en klassetildeling ikke vil fange opp. Eksempler på dette er blant annet: TAF, Musikk, dans og drama, IB.

-Dagens modell (såkalt stykkpris) og fylkesrådmannen sitt forslag om modell har det til

felles at det blir en ulik økonomisk fordeling til skolene.

-Vår modell vil gi en nærmest 100 % lik og rettferdig fordeling. For oss betyr rettferdig fordeling at alle skolene, små eller store, får akkurat den samme summen for klasser som bestemmes igangsatt av FOS og hans stab på inntak, uavhengig av hvor mange elever som er i klassen. Tilskuddet er basert på den faktiske kostnaden ved å drive den.

-Ny modell gir stor grad av forutsigbarhet og er en enkel modell å anvende. Den vil raskt vil gi svar på hvordan dette vil slå ut i forhold til den totale, økonomiske ramma som videregående opplæring har til disposisjon.

Der klassetildelingen ikke strekker til, vil korrigeringstilskuddet kunne avhjelpe spesielle utfordringer. Fordelingen av dette tilskuddet vil bli oversiktlig, samtidig som en får et klart bilde av de spesielle utfordringene som krever finansiering utover det klassetildelingen kan håndtere.

-Enkelte argumenterer hardt for at incitamenter eller belønningssystem som dagens modell og modellen som fylkesrådmannen har innstilt på, blir borte med ny modell.

Det er til en viss grad korrekt, men det hadde uansett vært og er en ordning, som kun hadde kommet skoler med god elevoppfylling til gode og ikke de skolene (majoriteten) som til tross for små elevgrupper må ha et bredt tilbud.

-Og dette er et viktig poeng for oss: Det er både urettferdig og usolidarisk.

Det er definitivt ikke tiden for å bygge opp fond for enkelte skoler og tilsvarende minusfond for de fleste andre, men snarere være innstilt på se på helheten med tanke på fordeling i solidaritet og samforståelse. I tillegg må alle skolene omsider ha den samme muligheten for å rekruttere og beholde dyktige lærerkrefter. Det vil ny modell være en garanti for - og det er en viktig kvalitetsfaktor.