Et grønnere fylkesbudsjett

Oppland skal spille ei hovedrolle i et grønt skifte. Fylket vårt skal bygge på våre naturgitte fortrinn for å få en nasjonal stemme i næringspolitikken. Vi har viktige naturressurser og muligheter for verdiskaping innen bioøkonomi, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

original_1478640972_5919616

Fylkestinget vedtok fylkesbudsjettet for 2016 på fylkestinget i desember.

- Vi i Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF har skrevet en felles samarbeidsplattform som vi har gitt navnet Grønn framtid. Vårt tydelige signal er at klima- og miljøhensyn skal vektlegges i større grad, understreker fylkesordføreren.

Klima skal være et gjennomgående tema, men av konkrete tiltak kan nevnes:

  • Klima- og energilaben på Nord-Gudbrandsdal videregående skole gir elevene våre nye muligheter til å få unik innsikt i energi- og miljøspørsmål. En prioritert oppgave blir derfor å legge godt til rette for at elever fra hele fylket tar laben i bruk, enten gjennom besøk eller bruk av digitale verktøy.
  • Vi skal legge til rette for læringsarenaer som gir elevene kompetanse i produksjon av fornybar energi og miljøvennlig matproduksjon. Faget Energi og miljø med studiekompetanse lyses derfor ut ved Lena-Valle videregående skole, noe som vil bidra til å styrke et viktig fagmiljø på skolen og rekruttere elever som ønsker en bred faglig fordypning i klima- og miljøspørsmål.
  • Fylkestinget utfordrer alle de videregående skolene våre til å definere hvordan de skal ta del i omveltningen til et grønnere samfunn. Hver skole skal involvere sine elever i et arbeid om klima og miljø.
  • Fylkestinget har satt av en egen budsjettpost på 15 millioner kroner med navnet Grønn politikkutvikling. Disse midlene skal gå til prosjekter med et tydelig bærekraftfokus.