Årsmøte Oppland Arbeidreparti

-Forslaget til nytt partiprogram, sykehusstruktur, samferdsel, behovet for høykapasitets bredbånd og landbrukspolitikken vil være blant de store saksområdene på årsmøtet vårt i Oppland Arbeiderparti i Gjøvik 11. og 12. mars, sier leder i Oppland Arbeiderparti Tore Hagebakken.

Årsmøte med mange store saker i Oppland Arbeiderparti.

-Ikke minst vekker det harme at de fire samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre, utsetter utbyggingen av dobbeltspor til Lillehammer til 2034. Det er fire år senere enn i gjeldende nasjonale transportplan, og åtte år senere enn Høyre og Frp gikk høyt på banen med i opposisjon, sier Hagebakken.

Som en del av partiprogrammet skal årsmøtet også ta stilling til konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Flertallet i den forberedende redaksjonskomiteen mener sentralstyret har kommet fram til et godt kompromiss, mens et mindretall sier nei til utredning av Nordland VI, VII og Troms ll. I alt er det kommet inn 53 forslag fra kommunepartiene, som den forberedende redaksjonskomiteen, ledet av nestleder i Oppland Arbeiderparti Hilde Holtesmo, har gjennomgått og sydd sammen i 12 forslag til uttalelser. Alle disse vil bli videre behandlet i en utvidet komite på årsmøtet.

To av forslagene innstiller styret på at årsmøtet vedtar direkte. Det gjelder at det fortsatt skal være eget fylkesmannsembete i Oppland og at pressestøtten må økes. Det foreslås at de åtte milliardene Helse Sør-Øst har lagt inn som investeringsprogram for Sykehuset Innlandet må brukes slik at det utvikles tilbud som kommer hele området til gode. Redaksjonskomiteen mener fylkespartiet skal støtte at det planlegges for et nytt sykehus for de mest spesialiserte behandlingene. Samtidig må det avklares hva som skal gjøres i eksisterende sykehus, og en ser for seg at en rekke behandlinger innenfor indremedisin og kroniske sykdommer fortsatt skal skje der. Det foreslås for øvrig at Helse Sør-Øst deles opp.

Forberedende redaksjonskomite er opptatt av at de lokalmedisinske sentrene på Otta og Fagernes utvikles, og at det også etableres et LMS på Hadeland. Partiorganisasjonen har et sterkt engasjement for å få på plass høykapasitets bredbånd til alle, og her må staten ta et vesentlig større ansvar enn i dag. Her er det også offensive formuleringer i forslag til program, der Oppland Arbeiderparti har vært blant pådriverne.

Oppland Arbeiderparti er svært kritisk til regjeringens landbruksmelding, der lista over tiltak som går i feil retning er lang; de fleste med den fellesnevneren at de største brukene favoriseres på bekostning av de mindre. Dette er en av mange eksempler på regjeringens omfattende sentraliseringspolitikk. En landbrukspolitisk uttalelse full av konkrete tiltak legges fram for årsmøtet.

Oppland Arbeiderparti kommer til å si klart nei til at staten skal selge seg ned i strategisk viktige selskaper for Norge. Andre tema vil være tiltak for økt sysselsetting og et seriøst arbeidsliv, Oppland som spydspiss innen cyber- og informasjonssikkerhet, styrking av Oppland som Norges fremste reiselivsfylke og at vi skal ha en nasjonal ledende rolle også innen bioøkonomi og i det grønne skiftet.