Aktive opplendinger på landsstyremøtet

Forutsetning for et godt samfunn er gode lokalsamfunn og arbeid til alle! Opplands to nyvalgte representanter deltok aktivt i den politiske debatten under Arbeiderpartiets landsstyremøte. - Vi trenger kompetanse i kommunene. Både gjennom rekruttering og i form av påfyll til kommunalt ansatte. Vi vil trenge flere kloke hoder og flere fagutdanna hender, sa Hilde Holtesmo i sitt innlegg på landsstyremøte i Arbeiderpartiet.

original_1478640976_2839918

-Oppland har god sysselsetting med lav ledighet. Vår største utfordring er mangel på fagarbeidere, høyere utdannede og befolkningsnedgang i deler av fylket vårt. Kommunene er en viktig utviklingsaktør. En næringsvennlig kommune er et konkurransefortrinn, og vil være attraktiv for etableringer og nyskaping.

De kommunale næringsfondene har bidratt til å styrke og bevare overlevelsesevnen til lokale bedrifter og entreprenører. De kommunale næringsfondene er viktig bidrag for kommuner i den lokale samfunnsutviklingen. Vi er opptatt av at kommunale næringsfond skal bestå, videreutvikles og forbli kommunale.

Om oppgaver og ressurser sa Hilde at regjeringa er opptatt av at det skal overføres oppgaver til kommunene, da må det følge penger med oppgavene. Kommunene må få større overføringer for å levere gode tjenester også i framtida. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet i vårt alternative budsjett ville styrke kommunenes frie inntekter med 3 milliarder kroner, og totalt 4,3 milliarder. Videre må pengene fordeles rettferdig. I regjeringa sitt forslag til et nytt inntektssystem er det foreslått endringer som vil ha store konsekvenser for opplandsamfunnet.

-En omfordeling av inntektene for kommuner med lave skatteinntekter til kommuner med høye skatteinntekter vil skape større forskjeller. Dette kan vi ikke støtte.

Inntektssystemet skal ikke brukes som en brekkstang for regjeringas kommunereform, men bygge på faglige kriterier som er tilpasset mangfoldet av kommuner.

Vi er imot innføring av et strukturkriterium i basistilskuddet, og mener basistilskuddet må bestå som i dag. Det er kritikkverdig at kommunene må ta stilling til kommunestruktur før det økonomiske grunnlaget er klart. Arbeiderpartiet må ta til ordet for et inntektssystem som sikrer rettferdig fordeling og et likeverdig tjenestetilbud, sa Hilde.

Kommunesammenslåing

Hilde viste til at i hennes hjemkommune ønsker prosent av befolkningen av sammenslåing.

-Målet for oss er å skape èn kommune for å utvikle gode tjenester for framtida, der vi kan samle våre krefter for å jobbe mer offensivt med nærings- og samfunnsutvikling.

Men, det skal være en reform tufte på frivillighet. Ikke tvang, hverken i form av økonomiske virkemidler eller tidsfrist. Gode prosessere skal ikke ødelegges av at vedtak for enhver pris må fattes innen 1. juli 2016.

Arbeiderpartiet tar kommunene på alvor. Derfor må vi bidra til en kommuneøkonomi, et inntektssystem og en kommunestruktur som gir entusiasme, handlingsrom og framtidstro.

Rovdyrforvaltning

Tore Hagebakken sa at vårt parti må langt større grad enn regjeringa vise at vi forstår de store problemene som rovdyr representerer for mange mennesker og steder.

-Regjeringas rovdyrmelding er til behandling i Stortinget nå. Det må gjøre noe med forvaltninga!

Om innstramninger i asylpolitikken og integreringsarbeidet retta Tore en takk til Jonas som sier nei - vi sier nei med deg, til den pakka med innstramninger som regjeringa nå har lagt fram for Stortinget. Han viste til at Jonas nevnte midlertidigheten som ett eksempel på mye av det opprinnelige av forslag i høringsrunden fortsatt står. -Beinhard kritikk og haugevis med gode motargumenter har tydeligvis prellet av regjeringa.

Vi inngikk forlik senhøstes i fjor. Det var riktig, og jeg var jo sjøl med på det i Stortinget. Vi tok ansvar, og vi forliket var fra vår side særlig begrunnet i nødvendigheten av å forplikte regjeringa til å styrke integreringsinnsatsen vesentlig.

Men regjeringa klarer ikke holde fingrene unna sine blå-blå løsninger - og de svikter i integreringsarbeidet.

Vårt parti kjennetegnes av sterk solidaritet, noe som kom tydelig fram under årsmøtet i Oppland Arbeiderparti. Vi vil ha en raus integreringspolitikk. Vi skal både stille krav og stille opp. Og i Oppland er det mange kommuner som stiller opp. Jeg vil spesielt trekke fram Sel kommune, som bosetter mange flere enn de er bedt om.

Oppland Arbeiderparti har klar melding inn i stortingsbehandlingen av innstramningstiltakene fra regjeringa: Vi har mye å hegne om, mye vi aldri kan legge vekk. Vi vil ha integrering fra dag en. Og staten må i langt større grad enn nå stille opp overfor kommunene som skal gjøre jobben, sa Tore Hagebakken